Tsubo index

尺沢  LU 5 Chize
孔最  LU 6 Kongzui
列けつ LU 7 Lieque
経渠  LU 8 Jingqu
太淵  LU9 Taiyuan


合谷  LI 4 Hegu
手三里 LI10 Shousanli
曲池  LI11 Quchi


天枢  ST25 Tianshu
大巨  ST27 Daju
足三里 ST36 Zusanli
下巨虚 
ST39 Xiajuxu


公孫  SP 4 Gongsun
三陰交 SP 6 Sanyinjiao
地機  SP 8 Diji
陰陵泉 SP 9 Yinlingquan


少海  HT3 Shaohai
神門  HT7 Shenmen


天宗  SI 11 Tianzong


心兪  BL15 Xinshu
膈兪  BL17 Geshu
肝兪  
BL18 Ganshu
脾兪  BL20 Pishu
大腸兪 BL25 Dachangshu
次りょう  BL32 Ciliao
委中  BL40 Weizhong
膏こう  BL43 Gaohuang
志室  BL52 Zhishi
合陽  BL55 Heyang
承筋  BL56 Chengjin
承山  BL57 Chengshan
飛揚  BL58 Feiyang
ふ陽  BL59 Fuyang
崑崙  BL60 Kunlun
僕参  BL61 Pucan
至陰  BL67 Zhiyin


湧泉  KI 1 Yongquan
太けい  KI 3 Taixi
大鐘  KI 4 Dazhong
照海  KI 6 Zhaohai
腹溜  KI 7 Fuliu
築賓  KI 9 Zhubin
陰谷  KI10 Yingu
横骨  KI11 Henggu
神蔵  KI25 Shencang
兪府  KI27 Shufu


曲沢  PC 3 Quze
げき門 PC 4 Ximen
内関  PC 6 Neiguan


陽池  TE 4 Yangchi
外関  TE 5 Waiguan
支溝  TE 6 Zhigou
会宗  TE 7 Huizong
三陽絡 TE 8 Sanyangluo
四とく  TE 9 Sidu
臑会  TE13 Naonui
翳風  TE17 Yifeng


正営  GB17 Zhengying
環跳  GB30 Huantiao
足陽関 GB33 Xiyangguan
陽陵泉 GB34 Yanglingquan
陽交  GB35 Yangjiao
外丘  GB36 Waiqiu
丘墟  GB40 Qiuxu
足臨泣 GB41 Zulinqi


中封  LR 4 Zhongfeng
蠡溝  LR 5 Ligou
曲泉  LR 8 Ququan


身柱  GV12 Shenzhu
あ門  Gv15 Yamen
百会  GV20 Baihui


曲骨  CV 2 Qugu


中極  CV 3 Zhongji
気海  CV 6 Qihai
陰交  CV 7 Yinjiao
神闕  CV 8 Shenque
水分  CV 9 Shuifen
下かん  CV10 Xiawan
中かん CV12 Zhongwan
上かん CV13 Shangwan
巨闕  CV14 Juque
鳩尾  CV15 Iuwei
だん中 CV17 Danzhong
天突  CV22 Tiantubibliography
Shoji Kobayasi :Toyoigakukoza6
Shohaku Honma :Shinkyujituyokeiketugaku
Hitosi Nakayama :Keirakukeiketuzu

Home