yuko 10
あ さ そ と 私
る ん の い た
 °の 美 う ち
  あ し 名 の
  た い の 手
  た 絵 一 元
  か 画 冊 に
  い と の ¬
  笑  ` 画 今
  顔 心 集 川
  は に が 夕
  ` 残 あ 子
  永 る る 作
  遠 夕  °品
  で 子   集