yuko 6
  ゆ 二   せ 一
  野 十   た 九
  い 才   短 九
  ば ま   歌 七
  ら で    年
  や の    に
  生 命    発
  き と    行
  し 云    さ
  証 わ    れ
  の れ    た
  画 五    画
夕 集 十    集
子 編 路    に
  む 越    寄