yuko 7
れ な 回 大
た 画 目 好
 °の の 評
  道 個 で
  へ 展 あ
  と を っ
 情 振 た
  熱 り 画
  を 返 集
  書 っ の
  き た 出
  綴 年 版
  っ  °と
  て 新 第
  く た 三