yuko 8
し ¬  
よ 今  
う 年  
と は  
思 少  
っ し  
て ゆ  
い と  
ま り  
す を  
  持  
夕 っ  
子 て  
 生  
  活